Algemene leveringsvoorwaarden
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen.
2. Aanbiedingen en opdrachten
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend; een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd.
Alle vorige mondelinge en schriftelijke aanbiedingen vervallen door een nieuwe aanbieding, tenzij in deze laatste het tegendeel is vermeld.
Afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, modellen en verdere gegevens, welke door ons worden verstrekt, zijn voor ons niet bindend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door ons is vermeld.
Deze objecten blijven ons (intellectuele) eigendom en mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of gekopieerd, dan wel aan derden ter hand gesteld of ter inzage gegeven, een en ander ongeacht of voornoemde objecten conform opdracht van de wederpartij door ons werden vervaardigd.
3. Prijzen en prijsstijgingen
a. Al onze prijzen zijn exclusief BTW.
b. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst materiaalprijzen, de prijs van hulpmaterialen en/of grondstoffen, de prijzen van onderdelen, welke wij van derden betrekken, lonen, salarissen, sociale lasten, vrachten, de kosten van energieverbruik en/of andere kosten een verhoging ondergaan, ook wanneer deze verhoging het gevolg is van een waardewijziging van valutakoersen, alsmede in het geval van de invoering van nieuwe of de verhoging van bestaande heffingen en belastingen van overheidswege, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen.
4. Levertijd
De levertijd gaat in nadat de opdracht door ons schriftelijk is aanvaard en alle voor de uitvoering benodigde gegevens en materialen door ons van de wederpartij zijn ontvangen.
De in aanbiedingen en bevestigingen genoemde leveringstermijnen worden naar beste weten opgegeven, doch zijn niet bindend. Overschrijding van de termijn van levering door welke oorzaak ook zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor de wederpartij uit de met deze gesloten overeenkomst voortvloeien. Bij overschrijding van de termijn van levering met meer dan 45 dagen geldt het bepaalde in artikel 9.
5. Vervoer en risico
a. Levering in Nederland geschiedt, tenzij anders overeengekomen, franco huis op auto, derhalve voor aflading. Levering buiten Nederland geschiedt, tenzij anders overeengekomen, franco grens niet ingeklaard waarbij de grensplaats te onzer keuze is.
b. Alle goederen zijn voor risico van de wederpartij vanaf het moment dat deze voor aflading huis gereed zijn, dan wel vanaf aankomst aan de grensplaats. Betaling
6. Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden netto binnen dertig dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek of korting of schuldvergelijking te onzen kantore of op onze bankrekening.

b. Indien betaling niet binnen de geldende termijn heeft plaatsgevonden zal de wederpartij over het openstaande bedrag aan ons een rente verschuldigd zijn conform een percentage gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3% per jaar en is hij voorts aan ons door het enkele feit van niet tijdige betaling, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de hoofdsom, onverminderd onze overige aanspraken op schadevergoeding. Alle op de wederpartij openstaande vorderingen worden bij overschrijding van de betalingstermijn terstond opeisbaar, terwijl naderhand gedane betalingen in de eerste plaats strekken tot voldoening van de inmiddels vervallen rente en voormelde schadevergoeding van 10%.

c. Wij zijn bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle lopende opdrachten op te schorten totdat betaling binnen een nader door ons aangegeven termijn heeft plaatsgevonden. Blijft betaling binnen deze termijn achterwege dan zijn wij gerechtigd alle lopende opdrachten te annuleren, onverminderd onze rechten op schadevergoeding.

d. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, is hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% dan wel het percentage conform het dan geldende Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, berekend over het totaal verschuldigde bedrag inclusief BTW en verschenen rente, een en ander met een minimum van v 150,– . Indien wij aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

e. De wederpartij is jegens ons de door ons gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien wij en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
7. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens ons, waaronder zij begrepen voldoening van alle openstaande vorderingen, heeft voldaan. Zolang wij eigenaar van de goederen zijn is het de wederpartij niet toegestaan de goederen aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords ten behoeve van vorderingen van derden te dienen.
In geval van wanprestatie, als bedoeld in artikel 8 is de wederpartij verplicht de goederen op eerste verzoek aan ons terug te geven, in welk geval deze zullen worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de goederen op de dag van de terugname.
8. Wanprestatie
Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens ons, waaronder niet tijdige betaling alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, zijn wij gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling gehouden zijn en onverminderd ons recht op volledige schadeloosstelling door de wederpartij.
9. Overmacht
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien ten gevolge van overmacht de overeengekomen leveringstermijn met meer dan 45 dagen wordt overschreden, is de wederpartij gerechtigd ons voor de levering van de goederen een laatste termijn van 15 dagen te stellen, waarna de wederpartij gerechtigd zal zijn de overeenkomst te annuleren, in welk geval wij noch de wederpartij aanspraak maken kunnen maken op enige schadevergoeding.
10. Garantie en aansprakelijkheid
a. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en de kwaliteit van het gebruikte materiaal, zulks in dier voege dat gedurende een periode van 12 maanden na de levering voor defect geraakte onderdelen door ons gratis nieuwe zullen worden geleverd. Alle overige kosten zoals verwijdering van het defecte onderdeel en montage van het nieuwe zijn voor rekening van de wederpartij; een en ander voor zover de wederpartij aantoont dat de gebreken zijn ontstaan door onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, fouten in het materiaal of een gebrekkige afwerking van de goederen.
b. Door ons verrichte werkzaamheden, zoals plaatsing, montage, reparatie of revisie, worden gegarandeerd gedurende zes maanden in dier voege, dat wij deze werkzaamheden geheel of gedeeltelijk opnieuw en kosteloos zullen verrichten voorzover de wederpartij aantoont dat deze niet deugdelijk zijn verricht.
c. Onze aansprakelijkheid ingevolge de met de wederpartij gesloten overeenkomst is beperkt tot de uit vooromschreven garantie voortvloeiende verplichtingen. Iedere andere vordering tot schadevergoeding jegens ons is derhalve uitgesloten. Wij zijn voorts niet gehouden tot schadevergoeding jegens schade aan roerende of onroerende goederen en bedrijfsschade, hetzij direct hetzij indirect, veroorzaakt bij de wederpartij of derden, behoudens onze aansprakelijkheid voor grove schuld en opzet onzerzijds. Door ons wordt geen schade vergoed van immateriele aard, evenmin zogenaamde gevolgschade of indirecte schade.
Onze verplichting tot schadevergoeding is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de door ons aan de wederpartij geleverde goederen.
11. Reclames
a. De controle op de hoeveelheid van de door ons geleverde goederen berust bij de wederpartj. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare gebreken en/of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs zijn aangetekend. Deze reclames moeten bovendien om geldig te zijn binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons zijn ingediend. Reclames over niet uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen vijf dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend. b. De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren de verkochte goederen in ontvangst te nemen of deze retour te zenden, tenzij wij hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan.
c. In alle gevallen, waarin niet franco wordt geleverd, heeft de wederpartij het recht de goederen op eigen kosten voor verlading te keuren, mits zij ons tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.
d. Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van het factuurbedrag op te schorten.
12. Toepasselijk recht en bevoegdheid des Rechters
a. Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij.
b. In afwijking van de wettelijke regels zal elk geschil tussen ons en de wederpartij als de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te s-Gravenhage.
Wij blijven echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens wet of verdrag bevoegde rechter. Een en ander geldt tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Inloggen
  Gebruikersnaam:
  
  Wachtwoord:
  
  » Wachtwoord vergeten
  » Account aanmaken


Pagina afdrukken - Link per e-mail verzenden -

Alle details / afmetingen zijn circa. Technische wijzigingen voorbehouden.
© 2019 - HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG www.hupfer.nl - ALV - Algemene leveringsvoorwaarden - Impressum
- Privacyverklaring .

Hupfer gebruikt Cookies teneinde de website op de best mogelijke wijze aan de wensen van onze bezoekers aan te passen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord dat cookies op uw computer worden opgeslagen. Voor meer informatie: Privacyverklaring . OK