Verklaring inzake gegevensbescherming (privacyverklaring)
Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder dat persoonsgegevens moeten worden aangegeven. Voor zover persoonsgegevens tijdens een bezoek aan onze websites worden verzameld, verwerken wij deze uitsluitend overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679; AVG), de nieuwe Duitse wet inzake gegevensbescherming d.d. 30-07-2017 (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG-neu) en de Duitse wet inzake telemedia (Telemediengesetzes (TMG)). De verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geldt voor het gebruik van de website met het adres https://www.hupfer.de. Voor links naar websites van derden is de privacyverklaring op de desbetreffende gelinkte websites doorslaggevend.

Wij wijzen erop dat bij gegevensoverdracht via het internet beveiligingslekken kunnen optreden die niet kunnen worden voorkomen door de technische inrichting van deze website. Een volledige bescherming van persoonsgegevens is bij het gebruik van het internet niet mogelijk.

De verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van deze website is:

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG, directie: Manfred Pohlschmidt, Dipl. Ing. Helmut Schumacher
Dieselstr. 20
Postfach 1463
D-48653 Coesfeld
Tel .: +49 (0) 2541/805-0
Fax .: +49 (0) 2541/805-111
E-mail: info@hupfer.de


Functionaris voor gegevensbescherming
Als functionaris voor gegevensbescherming is door ons aangewezen:

Dhr. Dipl.-Inform. Olaf Tenti
GDI Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Fleyer Strasse 61, 58097 Hagen (NRW)
Telefoon: +49 (0)2331/356832-0
E-mail: datenschutz@gdi-mbh.eu
Internet: www.gdi-mbh.eu

Hosting
Onze website wordt gehost op de servers van ecotel communication ag, Prinzenallee 11, 40549 Düsseldorf (hoster).


Wanneer onze websites worden bezocht, worden op geautomatiseerde wijze gegevens verzameld en opgeslagen in logboeken op de server van onze hoster. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op een persoon. De verzamelde gegevens omvatten onder andere:

– de naam van de bezochte website
– de datum en het tijdstip van het bezoek
– de hoeveelheid overgedragen gegevens
– de melding van het geslaagde bezoek
– de aard van de internetbrowser
– de versie van de internetbrowser
– het besturingssysteem onder de browser met patch level
– de eerder bezochte pagina
– de verzoekende provider
– IP-adressen

De hoster gebruikt de verzamelde gegevens voor het beheer van de website en als waarborg van de IT-veiligheid. In geval van concrete aanwijzingen kunnen de logboeken achteraf worden geanalyseerd.

In het kader van het gebruik van onze website worden persoonsgegevens aan derden doorgegeven.Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Rechtsgronden voor de gegevensverzameling conform art. 6, lid 1, zin 1 AVG zijn: evt. de door u verleende toestemming (sub a), evt. de verwerking van informatie ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst (sub b), of evt. het voldoen aan een wettelijke verplichting (sub c). Voor zover de verzameling van de gegevens is gegrond op gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf (sub f) dient hierop in het kader van een afzonderlijke procedure separaat te worden gewezen.

Cookies
Voor het beschikbaar stellen van onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en het mogelijk maken dat uw apparaat wordt herkend. Cookies zijn bedoeld om de diensten van onze websites technisch gezien aan u ter beschikking te stellen. Hiervoor worden zgn. sessiecookies ingezet die gedurende het bezoek aan onze websites een herkenning mogelijk maken. Na uw bezoek worden de geplaatste cookies automatisch van uw browser gewist. Voorts maken wij gebruik van cookies die ervoor zorgen dat uw apparaat bij de volgende sessie wordt herkend. De cookies die voor dit doel op uw apparaat worden opgeslagen worden na de sessie niet gewist. U kunt het gebruik van cookies weigeren door middel van desbetreffende instellingen van uw browser en zo voorkomen dat cookies worden geplaatst. Wij willen erop wijzen dat in dat geval het gebruik van bepaalde functies van de website eventueel niet mogelijk is.


Contactmogelijkheden (formulier)
Op onze website kunt u door middel van een contactformulier contact met ons opnemen. In dit verband worden uw persoonsgegevens ten behoeve van de communicatie met u opgeslagen en verwerkt. De gegevens die voor dit doeleinde worden verzameld (naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, bericht, IP-adres) worden niet aan derden doorgegeven. Tevens worden de gegevens niet aan andere op de website verzamelde gegevens gekoppeld.

Rechtsgronden voor de gegevensverzameling conform art. 6, lid 1, zin 1 AVG zijn: evt. de door u verleende toestemming (sub a), evt. de verwerking van informatie ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst (sub b), evt. het voldoen aan een wettelijke verplichting (sub c), dan wel het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf met betrekking tot de door u begonnen communicatie (sub f).

De gegevens worden gewist zodra het doel van de communicatie is bereikt.

Newsletter
Op onze website kunt u zich voor onze newsletter aanmelden die per e-mail aan u wordt gestuurd. De verzending aan uw e-mailadres geschiedt op grond van uw eigen aanmelding en daaropvolgende bevestiging (double opt-in) waardoor u instemt met het toesturen van de newsletter. Voor het toesturen van de newsletter slaan wij uw e-mailadres en uw voor- en achternaam op alsmede de lijsten waarop u bent geabonneerd. Voor het toesturen van de newsletter geven wij uw gegevens door aan het bedrijf CleverReach. Ons newslettersysteem beschikt over een functie aan de hand waarvan wij kunnen zien op welk tijdstip een ontvanger de newsletter heeft geopend. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de analyse van de reikwijdte van afzonderlijke campagnes.

Intrekking van de toestemming
U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Aan het eind van iedere mail met newsletter vindt u een mogelijkheid om het abonnement op de newsletter te beëindigen evenals op onze website in het logingedeelte.

Bovendien geven wij uw persoonsgegevens door krachtens een ambtelijk of gerechtelijk bevel. Het doorgeven van persoonsgegevens die de bepalingen van deze privacyverklaring te boven gaat vindt niet plaats. Uw rechten en het inroepen van rechten Onderstaande rechten komen aan u toe. Op deze rechten kunt u zich jegens ons beroepen. Voor het inroepen van uw rechten kunt u gebruikmaken van bovenstaande gegevens of een e-mail sturen naar: datenschutz@gdi-mbh.eu.

Recht van informatie
U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken door ons van uw persoonsgegevens, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken, welke categorieën van uw persoonsgegevens wij verwerken, aan wie de gegevens evt. worden doorgegeven, hoe lang uw gegevens evt. moeten worden opgeslagen en welke rechten u toekomen.

Recht op rectificatie van gegevens
U hebt het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Tevens hebt u het recht op vervollediging van de bij ons opgeslagen onvolledige gegevens.

Wissen
U kunt van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen, (1) indien deze gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (2) indien het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is bereikt, (3) indien u uw toestemming voor de gegevensverwerking hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat, (4) om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting tot wissen, (5) indien u jonger bent dan 16 jaar of (6) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er aan onze kant geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan.

Recht op beperking van de verwerking
In de volgende gevallen kunt u de beperking van de verwerking van ons verlangen. In deze gevallen zullen we de gegevens blokkeren en niet verder verwerken. (1) Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende de periode van onze controle. (2) Indien u het wissen van de persoonsgegevens hebt verlangd en wij deze niet kunnen of mogen wissen. (3) Indien u de gegevens nodig hebt voor het instellen van een rechtsvordering, maar wij tot het wissen verplicht zouden zijn omdat het verwerkingsdoeleinde is bereikt. (4) Indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er nog geen definitieve beslissing is genomen.

Bezwaar tegen de verwerking
Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is gegrond op gerechtvaardigde belangen onzerzijds, kunt u om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om persoonsgegevens die u op grond van een overeenkomst of op basis van een toestemming hebt verstrekt en die geautomatiseerd worden verwerkt, bij ons aan te vragen in een gangbare en machineleesbare vorm (document).

Intrekking van een verleende toestemming
Indien u aan ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Stuur uw intrekking in dat geval naar bovenstaand adres of per e-mail naar: datenschutz@gdi-mbh.eu.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een klacht met betrekking tot gegevensbescherming bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen. De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is de functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ongeacht vorenstaande bevoegdheid kan de klacht bij iedere toezichthoudende autoriteit worden ingediend.
Inloggen
  Gebruikersnaam:
  
  Wachtwoord:
  
  » Wachtwoord vergeten
  » Account aanmaken


Pagina afdrukken - Link per e-mail verzenden -

Alle details / afmetingen zijn circa. Technische wijzigingen voorbehouden.
© 2019 - HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG www.hupfer.nl - ALV - Algemene leveringsvoorwaarden - Impressum
- Privacyverklaring .

Hupfer gebruikt Cookies teneinde de website op de best mogelijke wijze aan de wensen van onze bezoekers aan te passen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord dat cookies op uw computer worden opgeslagen. Voor meer informatie: Privacyverklaring . OK